Această politică de confidenţialitate este concepută pentru a vă spune despre practicile Alpacka.ro privind colectarea, utilizarea, divulgarea și stocarea informaţiilor personale (așa cum este definit mai jos), care ar putea fi oferite direct sau prin intermediul acestui site. Vă rugăm să citiţi Politica noastră de confidenţialitate înainte de a utiliza sau trimite informatii pe acest site. Website-ul acesta este controlat de SC Allpacka Logistics SRL și este în concordanță cu legislaţia română.

SC Allpaka Logistics SRL este înregistrată la Autoritatea Națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul infochiosk 545269842780 iar acceptarea Termenilor și Conditiilor Generale de transport presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001. SC Allpaka Logistics SRL prelucrează datele cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală, cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, precum și Decizia ANSPDCP nr. 132 din 20/12/2011 :

 

«Art. 8. – (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:
a) persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul; sau
b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legală.»

Orice prelucrare de date cu caracter personal, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare. În cazul în care persoana vizată refuză consemnarea în scris a datelor cu caracter pesonal, va beneficia de prestarea serviciului.

Conform art. 12 din Legea 677/2001 privind informarea persoanei vizate :

« Art. 12. – (1) în cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(2) în cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.»

Date cu caracter personal

Informaţiile despre clienţi pe care le colectăm includ nume, informaţii despre expediere, adrese, adrese de e-mail și numere de telefon. Unele dintre informaţiile colectate de societatea noastră sunt date care se referă la o persoană identificabilă („Date cu caracter personal”).

Colectarea datelor cu caracter personal și a scopului acestora

Societatea noastră colectează și stochează informaţii despre fiecare pachet transportat, în scopul de a permite furnizarea eficientă a serviciilor de curierat solicitate de clienţii săi.

Totodată colectează informaţii despre clienţii săi, numai cu acordul voluntar al acestora, în scopul confirmării comenzii, de a oferi sau îmbunătăţi serviciile pe care le pune la dispoziţia clienţilor săi, de a comunica cu clienţii săi despre serviciile suplimentare pe care le pot găsi de interes, de a satisface interesele noastre legitime de afaceri (inclusiv efectuarea de studii de piaţă), de a stabili preţurile, de a realiza serviciul de facturare.

Datele furnizate de clienți sunt strict confidențiale. Orice informaţii personale pe care le colectăm vor fi utilizate exclusiv în scopul de a furniza serviciile noastre, iar noi nu le vom păstra pentru orice perioadă mai lungă decât este admisibilă și necesară în acest scop legal.

Dreptul de acces la date

Clientul are dreptul de a obține de la societatea noastră, la cerere și în mod gratuit, printr-o solicitare anuală, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de intervenție asupra datelor

Orice Client are dreptul de a obține de la societatea noastră printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Dreptul de opoziție

Orice Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa paticulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, societatea noastră nu va mai prelucra datele în cauză.

De asemenea, Clientul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct în numele societății noastre sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Pentru exercitarea drepturilor acestor drepturi, Clientul se va adresa societății noastre, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea data. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Societatea noastră nu solicită și nu stochează niciun fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plați online.

Politica de confidențialitate a societății se referă doar la datele furnizate voluntar de catre Client exclusiv pe site. Societatea noastră sau Partenerii săi nu răspund pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

Societatea noastră garantează că datele personale ale unui Client, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

Terţe părţi

Societatea noastră nu transmite datele colectate unor terți; mai precis, acestea nu sunt vândute, închiriate sau schimbate. Oferim datele necesare unor terți numai în cazul în care trebuie să folosim colaboratori/parteneri pentru a putea îndeplini serviciile solicitate de Client.

În astfel de situații, partenerii noștri sunt obligați să folosească datele în mod confidențial, în conformitate cu prevederile obligatorii, și să le steargă de îndată ce acestea nu mai sunt necesare. Din moment ce nu putem verifica dacă această obligație este respectată, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele încălcări ale acesteia.

Prelucrarea echitabilă și sigură a datelor cu caracter personal

Politica noastră este de a lua toate măsurile necesare pentru ne asigura că toate informaţiile tale personale deţinute de noi sunt procesate corect și legal. Vom lua toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare și menţine această politică de confidenţialitate. Toţi angajaţii care au acces la informaţii și date pentru procesare sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea informaţiilor personale.

In vederea eliminarii riscului ca datele tale să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane, garantăm securitatea sistemelor informatice. Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la niciun moment pe serverele societății noastre.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52/2002, cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal care stau la baza adoptării și implementării de către operator a măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru păstrarea confidențialității și integrității datelor cu caracter personal, se regăsesc în politicile și procedurile proprii de securitate.